Mittetulundusühingu Eesti Välissuhete Nõukoda põhikiri

I ÜLDSÄTTED

1.1 Mittetulundusühing Eesti Välissuhete Nõukoda (edaspidi ühing) on avalikes huvides tegutsev organisatsioon, mille asukohaks on Tallinna linn.

1.2 Ühingu eesmärgiks on välispoliitika arutelu ja muutuvast maailmast Eesti vaatenurki arvestava arusaamise edendamine. Selle saavutamiseks teostatakse muuhulgas järgmisi tegevusi:

1.2.1 Loengud;

1.2.2.Diskussioonid ühingu liikmete osalusel;

1.2.3 Taskuhäälingud;

1.2.4 Rahvusvaheline koostöö.

II LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

2.1 Ühingu liikmeks võib olla isik, kellel on kaks soovitust liikmetelt ja kes on valmis aktiivselt kaasa lööma ühingu eesmärkide elluviimisel ja täidab põhikirja nõudeid. Liikmeks vastuvõtmise ja väljaarvamise korraldab ühingu juhatus.

2.2 Ühingu liikmel on kõik seadusest tulenevad õigused ja õigus saada juhtorganitelt igakülgset teavet ühingu tegevuse kohta.

2.3 Ühingu sisseastumismaksu ja liikmemaksu suuruse kinnitab üldkoosolek. Juhatusel on õigus kehtestada maksude osas erandeid.

2.4 Ühingu liige võidakse ühingust välja arvata lisaks seaduses sätestatud juhtudele, kui ta:

2.4.1 ei tasu kindlaksmääratud ajaks ettenähtud liikmemaksu;

2.4.2 on vastuollu läinud ühingu missiooniga;

2.4.3 on esitanud ühingusse vastuvõtmisel teadlikult ebaõigeid andmeid, mille tõttu tema vastuvõtmine ühingu liikmeks ei olnud õiguspärane.

2.5 Ühing ei jaga oma vara või tulu ega anna materiaalset abi või rahaliselt hinnatavaid soodustusi oma asutajale, liikmele, juhtimis- või kontrollorgani liikmele, temale annetusi teinud isikule või sellise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmele ega nimetatud isikutega seotud isikutele.

III JUHTIMINE

3.1 Ühingu kõrgeimaks organiks on liikmete üldkoosolek vastavalt seadusele, kus võivad osaleda kõik ühingu liikmed.

3.2 Üldkoosolek kutsutakse kokku mõistliku etteteatamise ajaga e-posti teel. Üldkoosolek võib toimuda ka elektrooniliselt. Üldkoosoleku kokkukutsumisel ja otsuste vastuvõtmisel lähtutakse seadusest. Üldkoosolek on otsustusvõimeline siis, kui koosolekul on esindatud vähemalt pool liikmeskonnast. Juhul, kui see nõue pole täidetud, kutsub juhatus esimesel võimalusel kokku uue koosoleku, mis on otsustusvõimeline sõltumata osalejate arvust.

3.3 Ühingu üldkoosolek valib kaheks aastaks ühingu juhatuse, kuhu kuulub kuni viis liiget. Juhatus määrab endi seast juhatuse esimehe, tema asetäitja ja teised ametikohad.

3.4 Üldkoosolek võib määrata revisjoni või audiitorkontrolli juhatuse ametiajaks.

IV MAJANDUSTEGEVUS JA VARA JAOTUS

4.1. Ühingu varad koosnevad sisseastumismaksudest, liikmemaksudest, liikmeannetustest ja muudest tuludest.

4.2. Ühing lõpetatakse vastavalt seaduses ettenähtud korrale.

4.3.Ühingu tegevuse lõpetamise korral antakse järelejäänud vara üle tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja liikmeks olevale sarnase eesmärgiga organisatsioonile või avalik-õiguslikule juriidilise isikule.